Programma

Ons verkiezingsprogramma waarmee we op 14/10 naar de Beernemse kiezer stappen, is klaar. Na meer dan twee jaar voorbereiding, verschillende werkvergaderingen, brainstormsessies én ons inspraak- en particapatieproject 'Beernem Kijkt Verder' kwamen we tot een ambitieus en realistisch programma. Het bevat meer dan 320 voorstellen waarmee we de verandering in Beernem resoluut willen verder zetten! 

Volledig programma in PDF:

https://beernem.n-va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/generated/files/m...

https://beernem.n-va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/generated/files/m...

Verantwoordelijk, Efficiënt & Klantvriendelijk besturen

 1. De integratie tussen gemeente en OCMW moet maximaal worden aangegrepen om tot één effectief geïntegreerde organisatiestructuur en één geïntegreerd lokaal sociaal beleid te komen. Terwijl de vertrouwelijke behandeling van sociale dossiers wordt gewaarborgd, zorgt dit voor een geïntegreerd sociaal beleid en een efficiëntere beleidsuitvoering. Bovendien werd het aantal leidinggevende functies zo verminderd en vermijden we dubbele kosten.
 2. Om burgers niet nodeloos te laten wachten, optimaliseren we de loketwerking. Daarbij zorgen we voor een goede doorstroming. We maken werk van een ‘snelbalie’ waar klanten in een mum van tijd efficiënt 2 worden geholpen voor zaken die snel kunnen afgehandeld worden.
 3. De N-VA kiest voor een structurele aanpak van gemeentelijke dossiers op basis van objectieve gegevens en concrete doelstellingen. In het bijzonder wat betreft de aanleg en onderhoud van fietspaden, wegen, onderhoud patrimonium maar evenzeer naar vrijetijdsdienstverlening.
 4. Een totale hervorming en hertekening van de adviesraden zorgt voor een (her)activering en nauwere betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid. Adviesorganen zijn vandaag te veel een verlengstuk van de politieke partijen of specifieke drukkingsgroep. De samenstelling van de raden wordt daarom herzien. Daarbij is er enkel nog een politieke vertegenwoordiging wanneer dit decretaal wordt vereist.
 5. We dagen de Beernemnaar uit. De Beernemnaar krijgt het ‘Right to challenge’, waarbij je als inwoner of buurtvereniging de kans en het budget krijgt om bepaalde taken uit te voeren als je kan aantonen dat het jou of je buurt beter lukt dan het gemeentebestuur.
 6. De N-VA gaat voor radicaal voor een doorgedreven digitalisering van de gemeentelijke diensten: a. Digitaal eerst. Nieuwe processen vertrekken vanuit een digitale manier van denken. Radicale digitalisering en automatisering zijn de regel, niet de uitzondering. b. Vereenvoudigen. Processen worden eerst sterk vereenvoudigd of geschrapt.µ
 7. Beernem focust op een efficiënte en klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners en hanteert een vlot 7 toegankelijke klantendienst, een performant systeem voor klachtenbehandeling
 8. De N-VA zet nog meer in op de ontwikkeling van een lange termijnvisie voor onze gemeente. En dat op verschillende vlakken. Beernem moet dringend nadenken over hoe de gemeente er in de toekomst kan en moet uitzien. Daarbij formuleren we duidelijke doelstellingen en concrete actieplannen. Concreet wil de N-VA een langetermijnvisie ontwikkelen voor:

• Bestuurlijke organisatie 2050

• Gebiedsontwikkeling voor de omgeving E40

• Een kerkenplan voor de toekomst

Een Financieel Gezonde Gemeente

 1. Zoals elke goede huisvader moet ook het gemeentebestuur zijn rekening op orde hebben. De eerste grondregel daarbij is om niet meer uit te geven dan er binnenkomt. De gemeentelijke uitgaven moeten strikt onder controle worden gehouden. De tering naar de nering zetten, betekent een spaarzaam beleid en duidelijke keuzes.
 2. Met de N-VA komt er geen belastingverhoging. We voeren geen verhogingen door van niet sturende belastingen.
 3. Aan uitgavenzijde is het belangrijk om steeds dingen in vraag te stellen. Elke dienst heeft de opdracht om na te gaan hoe het efficiënter of doelgerichter kan. Projecten worden getoetst aan hun noodzaak, rendement en optimale uitwerking. Investeringsprioriteiten worden vastgelegd. Bij de opmaak van de begroting moet er aandacht zijn voor de billijke verdeling van de ondersteuning van alle vrijetijdssectoren.
 4. Bij belastingen en tarieven staan de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de gebruiker betaalt’ voorop. Daarbij houden we ook rekening met de draagkracht van gezinnen en bedrijven. Inzake een aantal toegangsgelden en retributies moet in de tarieven een onderscheid gemaakt worden tussen inwoners en niet-inwoners.
 5. We lenen niet om werkingstekorten op te vangen. Als er verliezen geboekt worden op de dagelijkse werking, moeten we de tering naar de nering zetten. We gaan geen putten maken om andere te vullen.
 6. Vanuit de N-VA doen we aan politiek om de gemeenschap te verbeteren, in het bijzonder voor de generaties die na ons komen. Het aangaan van schulden mag geen plat doorschuifbeleid zijn naar de toekomst. We behouden steeds het zicht op de totale omvang en samenstelling van de schuld, en de evolutie hiervan op langere termijn. Dat overzicht bezorgen we in alle transparantie aan de raadsleden en onze inwoners.

Een warme gemeenschap, een plek voor elke beernemnaar

 1. Sociaal beleid staat niet op zich maar moet overal tot uiting komen. De N-VA wil een sociaal luik in elk beleidsdomein.
 2. Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. Daarom streven we als N-VA integrale toegankelijkheid na. Dit betekent dat alle voorzieningen (gebouwen, diensten, de publieke ruimte) voor wonen, leven, werken, communicatie en informatie effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. We proberen personen met een beperking zoveel mogelijk te laten participeren aan het maatschappelijke leven.
 3. In ons cultuur- en sportaanbod voorzien we activiteiten aangepast aan personen met een beperking.
 4. De meeste zorgbehoevende personen willen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven en geholpen worden. Een mantelzorgtoelage beschouwen we niet als financiële hulp, maar wel als blijk van waardering voor de mantelzorger.
 5. Een job biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede. We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Voor de N-VA is dit een rechten- én plichtenverhaal.
 6. In het armoedebeleid van de N-VA gaat specifieke aandacht voor kinderen in armoede. We geven kinderen in armoede de kans om te kunnen participeren aan het jeugd- en verenigingsleven, maar ook om gezond te eten.
 7. Het Huis van het Kind onderzoekt de mogelijkheid om projecten rond huiswerkbegeleiding aan huis bij kansengroepen op te zetten. Ze kunnen een ingang en een opstap zijn naar een brede aanpak van de kansenproblematiek. Daartoe kijken we ook naar Beernemse studenten en leerkrachten.

Een onbezorgde oude dag voor onze senioren

 1. We zetten in op een leeftijdsvriendelijke omgeving. N-VA pleit ervoor om bij werken en aanpassingen aan het openbaar domein rekening te houden met de noden van senioren en mindermobielen. Bij het (her) inrichten van straten, pleinen en parken worden rekening gehouden met ouderen, bvb. in de keuze van het straatmeubilair.
 2. Er wordt werk gemaakt van liften in openbare gebouwen.
 3. We voorzien in voldoende toegankelijke ontmoetingsruimtes. Dit betreft zowel formele en multifunctionele ontmoetingsruimtes als het opwaarderen van informele ontmoetingsplaatsen. We maken werk van een tweede dienstencentrum voor senioren in Oedelem en mobiele werking voor Oostveld en Sint-Joris. In Beernem richten we een seniorenhuis in aan de Beukendreef waar senioren elkaar kunnen ontmoeten.
 4. We hebben aandacht voor de problematiek van dementie en kiezen voor een “dementievriendelijke” Beernem. Het doel van ‘Dementievriendelijk Beernem’ is dat personen met (jong)dementie, alleen of onder begeleiding, gemakkelijker buiten komen. Ook voor mantelzorgers van personen met dementie kan dit project een meerwaarde betekenen.

Inburgering en Integratie

 1. De gemeente moedigt nieuwkomers aan om een inburgeringstraject of cursus Nederlands te volgen.
 2. Het OCMW voert een stimulerend sociaal beleid gericht op inburgering en activering. Sociale bijstand en leefloon zullen gekoppeld worden aan duidelijke engagementen inzake taalkennis, integratie en werkbereidheid. Bij een duidelijk gebrek aan engagement zal het OCMW niet nalaten om sanctionerend op te treden.
 3. Nieuwkomers die hun inburgeringstraject succesvol hebben afgelegd, zullen daar in de toekomst tijdens een ceremonie hun officiële inburgeringscertificaat ontvangen als blijk van waardering.
 4. We ondersteunen inwoners op een actieve manier om de taalbarrière te overbruggen. Maar we zetten geen parallelle diensten op die een andere taal dan het Nederlands hanteren. Oefenkansen buiten de les helpen nieuwkomers.

Sterk lokaal onderwijs

 1. Na meer 40 jaar wordt de gemeenteschool in Oedelem eindelijk volledig gerenoveerd. De N-VA zorgt voor extra nieuwe klassen en renovatie van het gebouw. De bouwplannen zijn goedgekeurd. Nu voeren we uit. 
 2. De N-VA zet volop in voor de ‘brede school’. Schoolgebouwen moeten toegankelijk zijn na en buiten de schooluren, ook tijdens de vakanties voor b.v. sport- en speelpleinwerking, voor het verenigingsleven, hobby-, amateurclubs.
 3. Het deeltijds kunstonderwijs moet op ‘redelijke afstand’ aangeboden worden aan alle kinderen. We moeten actief op zoek gaan naar oplossingen voor de infrastructurele problemen op het vlak van kunstacademies en kunstateliers voor kinderen.
 4. De N-VA wil de verkeersveiligheid in de onmiddellijke en ruimere omgeving van alle scholen optimaliseren in samenwerking met de directies, leerkrachten, leerlingen en ouders.
 5. De N-VA ijvert voor intensere verkeersopvoeding door het ontwikkelen van een mobiel verkeerspark.

Een gezinsbeleid dat jonge gezinnen ondersteunt

 1. Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor gezinnen en/of voor kinderen en jongeren. Een aantal van deze organisaties - waaronder Kind en Gezin - zitten samen in één gebouw. Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. Men kan er terecht voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies en begeleiding.
 2. Naast voorschoolse opvang, heeft de gemeente ook de regie over de buitenschoolse opvang. Hier kunnen schoolgaande kinderen na de schooluren en tijdens de vakanties worden opgevangen.
 3. We hebben oog voor aangepaste vorming aangeboden te worden aan personeel dat met kinderen met een beperking werkt.
 4. De gemeente dient gezinsvriendelijke optredens of voorstellingen in de programmatie van O.C. De Kleine Beer te voorzien. Daarbij gaat extra aandacht naar de allerkleinsten.

Dierenleed vermijden en misbruik kordaat aanpakken

 1. We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn.
 2. We coördineren het lokale beleid rond dierenwelzijn door die bevoegdheid expliciet op te nemen in het schepencollege. Met N-VA komt er een schepen voor dierenwelzijn.

Wonen in een kwalitatieve, groene omgeving

 1. De N-VA wil voldoende natuurlijk groen in iedere buurt. Met het gemeentelijk groenbeleid zorgen we voor een groene dooradering van onze woonbuurten. We versterken natuurverweving en verbinden de versnipperde groengebieden. Zowel op project- als op gemeenteniveau voorzien we groene verbindingen, ‘landschapsvingers’ waarin trage verbindingen en doorsteken voor voetgangers en fietsers geïntegreerd kunnen worden.
 2. De N-VA wil van het plein voor het gemeentehuis een visitekaartje en ontmoetingsruimte maken. Bloemen en bomen moeten het plein meer kleur en sfeer geven. 
 3. Meer, aantrekkelijke en verzorgde bloemenperken- en bakken zorgen voor een fleurige en aantrekkelijk Beernem. In bijzonder in het dorpskernen, woonwijken en invalswegen. We onderzoeken ook de mogelijkheid om de Beernemse bruggen op te waarderen met bloemenbakken.
 4. We diepen de visie uit het groenbeheerplan verder uit. Dat groenplan moet consequent worden uitgevoerd. We maken voldoende middelen vrij om jaarlijks een aantal projecten uit te voeren.
 5. Grote werken zoals het scheren van hagen langs fietspaden of onkruidvrij houden van grote oppervlaktes besteden we uit. Onze medewerkers van de groendienst kunnen hierdoor focussen op de dorpskernen, woonwijken en gemeentelijke parken.
 6. De N-VA wil in avontuurlijke, groene speelterreinen en speelbossen ontwikkelen. In elke deelgemeente moet er toegankelijk speelbos zijn. Bij reeds bestaande verkavelingen wordt bekeken of er op voldoende locaties toegankelijke speelpleintjes en –bossen zijn.
 7. Alle woonactoren, met de sociale huisvestingsmaatschappijen als spil, werken mee aan de uitvoering van de 2020 doelstellingen. Door de verschillende projecten die op stapel staan, zullen er de komende jaren heel wat sociale woningen gecreëerd worden. We werken eerst de lopende projecten af, starten voorlopig geen nieuwe projecten maar zetten in op renovatie.

Vlot en veilig verkeer voor iedereen

 1. We zetten in op een doorgedreven aanpak van het openbaar domein. Daartoe werken we een actueel fietsen voetpadenplan uit. Dat plan brengt de noden op vlak van onderhoud en herstel van de bestaande voet- en fietspaden in kaart, en legt een uitvoeringsplan met budget vast.
 2. De N-VA wil dat jaarlijks gemiddeld minstens 3 km fietspad wordt aangelegd of vernieuwd.
 3. Enkele grote knelpunten inzake mobiliteit en verkeersveiligheid vragen bijzondere aandacht. Hier is al heel wat voorbereidend werk geleverd. De N-VA wil nu ook uitvoeren.
 4. Het parkeerbeleid moet deel uitmaken van mobiliteitsmanagement en stuurt met name bezoekers van de gemeentecentra naar de juiste plek. Een nieuwe parkeerroute en parkeergeleidingssysteem moet bereikbaarheid van en bewegwijzering naar de parkings gevoelig verbeteren.
 5. De bestaande busverbinding met Brugge wordt zeer druk gebruikt. Het is van het grootste belang dat deze in stand gehouden wordt en zelfs versterkt.
 6. Belangrijk aandachtspunt is ook het zwaar verkeer, daarbij maken we onderscheid tussen doorgaand en bestemmingsverkeer. Zwaar verkeer dat niet in onze dorpskern moet zijn, weren we maximaal uit de centra. Dat doen we met slimme camera’s. Handhaving mag dan ook niet achterwege blijven.
 7. Een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de E40, langs de snelweg die zorgt voor een vlottere toegang van het industriepark. Die zorgt voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Wingenesteenweg, Stationsstraat en de Sint-Andreaslaan. Die onnodige fileleed en luchtverontreiniging vermijdt.
 8. Bij de straatinrichting opteert de N-VA voor een huisstijl die ervoor zorgt dat de functies van de wegen duidelijk blijkt uit hun aankleding, waardoor voetgangers en fietsers maximaal worden beschermd, er ruimte is voor mooie straten die uitnodigen tot respect voor de netheid en het aantal verkeersborden tot het minimum kan herleid worden.
 9. Trage wegen moeten geherwaardeerd worden. Een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wordt opgemaakt voor de gehele gemeente zodat nodige onteigening mogelijk wordt. Onderhandeling met private eigenaars tot (her)invoering van trage weg beperken tot 2 jaar. 
 10. N-VA pleit voor een andere manier van aanbesteden op basis van EMVI criteria (economisch meest voordelige inschrijving). Hierbij wordt niet enkel naar prijs gekeken, maar worden ook andere criteria zoals kwaliteit, communicatie met omwonenden, risicomanagement, planning, veiligheid, enz. in rekening gebracht.

Schaarse open ruimte slim vrijwaren

 1. We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente, met ontwikkelingskansen voor alle sectoren. In het ruimtelijk beleid van de N-VA ligt de nadruk op kernversterking met behoud van het eigen karakter, verdichting van het bebouwde gebied en het structureel beschermen van de open ruimte.
 2. We stellen een plan (RUP) op voor de open ruimte om bouwvrije zones, stiltegebieden en openruimteverbindingen af te bakenen en leggen dat vast in de ruimtelijke planning. Zo wordt de open ruimte beter beschermd.
 3. We evalueren de lintbebouwingen in onze gemeente, en stellen een RUP rond lintbebouwing op: ingrijpen en afbouwen waar dat kan, met herstel van ecologische verbindingen of open ruimteverbindingen doorheen de linten.
 4. Bij grotere bouwprojecten leggen we in de bouwvergunning voorwaarden op. Zo moet de ontwikkelaar instaan voor bijv. openbaar groen, waterbuffering, een speelpleintje en waarom niet elektrische laadpalen, voetgangers- en fietsdoorsteken, …. Daardoor krijgt de omgeving niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de nieuwe ontwikkeling, wat de leefkwaliteit van de hele buurt verhoogt.
 5. N-VA Beernem vindt het een plicht van de gemeente dat zijn kopers van woningen en gronden correcte informatie kan verstrekken omtrent bijvoorbeeld erfgoedkundige verplichtingen en wateroverlastproblemen.

Erfgoed om te koesteren

 1. Op basis van het waarderingsplan worden aanbevelingen voor het toekomstig beheer van één of meerdere panden bepaald
 2. De nieuwe erfgoedpremie geeft effectieve ondersteuning bij de renovatie of het onderhoud van deze panden.
 3. Met tentoonstellingen en evenementen willen we ons cultureel erfgoed, wie we zijn, onder de aandacht brengen. En dan is het zichtbare resultaat, de tentoonstelling slechts één aspect. Het in kaart brengen en het bij elkaar brengen is misschien wel het belangrijkste. Door middel van expo’s vrijwaren we een stukje erfgoed dat misschien verloren dreigt te gaan en bewaren we dat voor de toekomst.
 4. Mooie en waardevolle tradities zoals Sinterklaas, ‘de koers’ en onze cafécultuur moeten behouden en versterkt worden.
 5. De beste garantie om historische gebouwen te bewaren is ze een hedendaagse bestemming te geven. Het gemeentebestuur stelt, in overleg met het Centraal Kerkbestuur en de vijf kerkfabrieken, een totaalplan op. Voor een deel van het kerkelijk patrimonium is een nieuwe, gedeeltelijke invulling onvermijdelijk, gezien de vele parochiekerken in onze gemeente.
 6. Beernem ontwikkelt een duidelijke visie inzake roerend erfgoed en koppelt hier een archiefbeleid aan vast. Dit start met een brede inventarisering van het waardevol roerend erfgoed in de gemeente. Bijzondere aandacht gaat naar het archief van de verschillende verenigingen die Beernem rijk is. Deze worden in kaart gebracht en archiefmogelijkheden worden aangeboden.

Een bloeiend economisch weefsel

 1. Met de N-VA geloven we in het activeren van klanten en wensen we hen te stimuleren om te komen (en blijven) winkelen en consumeren in Beernem. Daarom bouwen we verder op het commercieel strategisch plan en breiden we het uit.
 2. N-VA wil een slim en doordacht parkeerbeleid. Leefbare kernen zijn uiteraard ook vlot bereikbare kernen. Bereikbaarheid staat voor ons gelijk met een slim en doordacht parkeerbeleid. We zetten in op alle vervoersmiddelen en weren de auto niet zomaar uit het centrum.
 3. De N-VA wil werk maken van een structurele samenwerking tussen ondernemingen op een bedrijventerrein. De gemeente neemt het initiatief om bedrijventerreinmanagement op te starten en ondersteunt de samenwerking tussen de bedrijven.
 4. We bakenen de kernwinkelgebieden af en leggen de focus op een maximale invulling van commerciële panden in de kern. De aanwezigheid van een voldoende divers en kwaliteitsvol commercieel aanbod vormt een belangrijke hefboom voor de dynamiek en leefbaarheid in onze gemeente. We maken daarom werk van een evenwichtige mix van handel, horeca en diensten in combinatie met andere functies zoals wonen, vrije tijd en openbaar groen.
 5. We zetten in op sociale economie dat aanvullend is op de private sector. De N-VA wil onderzoeken hoe sociale tewerkstelling in de landbouw kan worden geïntegreerd.
 6. De N-VA wil verder werk maken van een sterk toeristisch imago. We zetten in op dag- en verblijfstoerisme en werken verschillende toeristische arrangementen uit in samenwerking met lokale toeristische actoren. We promoten Beernem als toeristische bestemming : ‘dagje uit, weekendje weg’.
 7. De N-VA wil horeca en toerisme verbinden. Een bloeiende en kwaliteitsvolle horeca draagt in grote mate bij tot de leefbaarheid van onze gemeente. Horeca biedt lokale tewerkstelling, verhoogt de toeristische aantrekkingskracht en draagt bij tot een sterk sociaal weefsel.
 8. De Beernemse jachthaven en het kanaal moeten we nog meer als troef uitspelen.

Een structureel gezonde landbouw ondersteunen

 1. We brengen een brochure uit waarin landbouwbedrijven worden opgenomen die aan korteketenverkoop doen. Op die manier wordt de consument bewust gemaakt van de voordelen van lokaal geteelde producten die rechtstreeks bij de producent kunnen worden aangekocht.
 2. Beernem houdt jaarlijks een zomerse avondmarkt met streekproducten. Bezoekers kunnen terecht bij verschillende kraampjes waar tal van streekproducten worden aangeboden.
 3. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we ervoor dat ook landbouw haar plaats krijgt. We voorzien kansen voor landbouwers die op een duurzame manier voedsel willen produceren, dicht bij en mét de mensen.
 4. Het onlineplatform ‘Boeren en Buren’ werd in mei 2015 opgericht en telt intussen al een 70- tal ‘buurderijen’ over heel België. Het doel is om korte voedselketens te ontwikkelen en de smaak van de streek terug te vinden.

Cultuur maakt onze gemeenschap

 1. Met N-VA doen we cultuur X 2. Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven bereikt veel mensen en brengt veel mensen samen. De budgetten voor cultuur moeten in overeenstemming gebracht worden met de maatschappelijke bijdrage die geleverd wordt aan het lokaal weefsel. Daarom verdubbelen we het werkingsbudget voor cultuur. Omdat cultuur belangrijk is.
 2. Centraal gelegen hier op de markt moet het Schepenhuys uitgroeien tot het brandpunt van het gemeenschapsleven in Oedelem. Met de nieuwe uitleenpost van de bib op de eerste verdieping, de vernieuwde zolderverdieping De Vliering, de exporuimte, de dienst toerisme enz. is het Schepenhuys het perfecte kader voor eigen en externe activiteiten.
 3. Met een gloednieuwe hoofdbibliotheek en een prachtige uitleenpost in het Schepenhuys. Die nieuwe infrastructuur vullen we nu in met vernieuwend en kwalitatief beleid.
 4. We maken we werk van een projectsubsidie voor eenmalige evenementen en/of nieuwe projecten op basis van objectieve criteria.
 5. We organiseren tweejaarlijks een breed en grootschalig evenement rond amateurkunsten. Daarbij geven we lokale talenten een forum om zich te tonen en tonen we tegelijk wat Beernem in haar creatieve mars heeft.
 6. We realiseren een nieuw kunstenatelier waar beginnend en ervaren talent hun ei kwijt kan. 
 7. We promoten een Beernemse cultuurcheque of cadeaubon waarmee we het eigen programma aanprijzen  en samenwerking opzetten met andere gemeentes zoals Damme en Oostkamp.
 8. Via digitale borden informeren we over de culturele en sportieve kalender in Beernem. 
 9. We stellen een mobiel podium, een bar en andere logistieke ondersteuning ter beschikking van verenigingen, buurtcomités, vriendengroepjes, jong en oud om er een avondvullende activiteit te organiseren. De volledige opbrengst gaat naar de organisator

Jongeren maken de toekomst

 1. Onder impuls van de N-VA is de voorbije jaren fors geïnvesteerd in jeugdlokalen. Denken we aan het nieuwe scoutslokaal, de nieuwe speelruimte voor Chiro Sint-Joris, de nieuwe lokalen voor Chiro Oostveld enz. De voorbereidingen voor nieuwe lokalen voor Oranje en KLJ Beernem in Kleuterweelde zijn lopende. De N-VA wil haar programma verder zetten en afwerken. Dat betekent:
  • De afwerking van de lokalen voor Chiro Oostveld.
  • De uitvoering van de lokalen voor KLJ Beernem en Oranje in Kleuterweelde. Daarbij moet het park speelavontuurlijk, onderhoudsvriendelijk en vlot toegankelijk worden uitgewerkt en ingericht.
  • De herinrichting van het Bargepark en de omgeving van het scoutslokaal in Beernem.
 2. De N-VA pleit voor een vrijetijdspas voor gezinnen die financieel minder slagkrachtig zijn.
 3. De N-VA wil een speelpleinplan opstellen in samenspraak met de buurt. Dat plan geeft een overzicht van het nodige onderhoud, de geplande investeringen, met aandacht voor avontuurlijk speelgroen. Daarbij gaan we in overleg met omgeving.
 4. In de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw en gemeente leggen we doelstellingen vast over de opdracht en doelstellingen van het jeugdhuis op korte en lange termijn.
 5. Het jongerencultuurproject ‘Made in Beernem’ zetten we verder en breiden we uit. ‘Out of the box’ is hier het sleutelwoord. Durven, dromen, denken en doen.

Sport voor iedereen

 1. We ontwikkelen een coherente visie over het Beernemse sportgebeuren. We formuleren concrete acties en we voeren dit ook daadwerkelijk uit. Een goed plan is maatwerk en is afgestemd op de noden van de gemeente en haar inwoners.
 2. De voorbije jaren werd een flinke inhaalbeweging gemaakt op het vlak van sportinfrastructuur. Nieuwe infrastructuur moet doordacht en planmatig geïntegreerd worden bij het bestaande patrimonium . Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met de omliggende gemeenten voor die sporten die niet in elke gemeente een eigen infrastructuur of met andere potentiële partners. Dit geldt voor de bouw van een nieuw zwembad op Drogenbrood ter vervanging van het verouderde Bloemendalebad waarbij we streven naar samenwerking met buurgemeentes en andere partners. Ook voor de mogelijke aanleg van een BMXparcours op de site van Drogenbrood wordt gezocht naar andere partners.
 3. Een sterk sportbeleid laat niemand achter. Daarom zetten we iedereen aan tot levenslang sporten en bewegen. De gemeente wil iedere Beernemaar aanzetten om te bewegen en te sporten. We voeren een gerichte en doordachte sportpromotiestrategie om de ‘sport-voor allen’- boodschap op een effectieve en efficiënte manier over te brengen. We doen op een innovatieve en creatieve manier aan sportpromotie om zo elke burger te bereiken. Ook de sociale media wordt hiervoor ingezet.
 4. N-VA pleit daarom voor de organisatie van diverse seniorensporten en een verhoogd sportaanbod voor senioren in het algemeen.
 5. Voetbal is en blijft een van de populairste sporten in Beernem. De terreindruk is heel hoog en ook de staat van de verschillende velden laat daardoor te wensen over. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheden om een kunstgrasveld aan te leggen dat kan bespeeld worden door de verschillende voetbalverenigingen. Ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een verlichtingsinstallatie op de verschillende terreinen wordt onderzocht.

Een echte veiligheidscultuur

 1. De N-VA wil de wijkagent opnieuw aan de schoolpoort en in de woonwijken. De politie moet meer zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig. De N-VA wil daarom het aantal wijkagenten optrekken richting  Vlaams gemiddelde. Daar maken we prioritair de nodige centen voor vrij.
 2. De politie moet 24u op 24u bereikbaar zijn, ook ’s avonds en tijdens het weekend. De N-VA maakt de nodige middelen vrij om een permanente bemanning van het politiekantoor te voorzien op elk moment van de dag of nacht.
 3. Veiligheid is een basisrecht en dus is het garanderen van veiligheid ook een kerntaak van de overheid. De N-VA zet in op een veilig Beernem en veilige deelgemeenten. Dat doen we aan de hand van een sluitend netwerk van slimme camera’s. Zeker in het industriepark.
 4. We zorgen voor een nieuwe brandweerkazernepost in onze gemeente zodat elk deel van Beernem, Oedelem en Sint-Joris snel en goed kan bereikt worden bij brand of een noodgeval.
 5. Een succesvol veiligheidsbeleid steunt niet alleen op de overheid maar wordt gedragen door de gemeenschap in haar geheel. Sociale controle is nog steeds de beste preventie. Een Buurt Informatie Netwerk heeft als doel het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en mee te werken aan preventieacties. BIN’s met bewoners of winkeliers moeten alle kansen krijgen en worden ondersteund door de gemeente. 
 6. Er komt een (inter)actief communicatiebeleid ook via de nieuwe media. Met een consequente opvolging van alle klachten en terugkoppeling naar de inwoners, weten de inwoners wat er met hun klacht is gedaan en motiveren we hen om onregelmatigheden te blijven melden.
 7. Er is oog voor slachtofferhulp. Dat betekent een goede samenwerking met politionele en justitiële diensten.